نسبت و نوع رفتار احزاب اصلاح‌طلبان با الهه راستگو چیزی‌ست شبیه به نسبت احزاب اصلاح‌طلب به جمهوری اسلامی. راستگو قوانین و قاعده‌ی رفتار حزبی را رعایت نکرد. این در حالی‌ست که «اصلاح‌طلبان» راه را برای ورود او به شورای شهر باز کردند و او «باید» بنا بر تعهد حزبی و بر اساس قاعده‌های حزب‌گرایی به محسن هاشمی رای می‌داد. اما رای نداد و به درست‌ترین وجه، از حزب اسلامی کار اخراج شد.
کسی که قاعده‌های حضور و حمایت از بازی را رعایت نکند باید اخراج شود.

نسبت جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان چیزی شبیه به نسبت اصلاح‌طلبان و الهه راستگو است. اصلاح‌طلبان نیز بارها قواعد و قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا گذاشتند. اگر بنا باشد بر اساس رفتاری که اصلاح‌طلبان با الهه راستگو داشتند، جمهوری اسلامی نیز باید با اصلاح‌طلبان برخورد کند و دست به اخراج‌شان از بازی بزند. اگر چنین باشد،اصلاح‌طلبان جایی در جمهوری اسلامی نباید داشته باشند

همرسانی: