بدرقه‌ی سردار، «سوگواری» نیست

برای همه‌ی پاس‌داران ِ آراء مردم ایران اسلامی

نجات نهاد خانواده از فروپاشی