جونم برایت بگوید که مواجهه‌ی غرب با اسلام این گندها را به بار آورده است:

۱.  سکولاریسم در نتیجه‌ی مواجهه نگرش دنیا محور غرب با نگرش عقبی محوری اسلام به وجود آمد.

۲.  پلورالیسم در نتیجه مواجهه رویکرد عقل محور بشر با نگاه وحدت روشی اسلام؛

۳. هرمونوتیک در نتیجه‌ی مواجهه‌ی رویکرد نسبیت انگار غرب با رویکرد حقیقت مطلق محور اسلام؛

۴. لیبرالیسم در نتیجه‌ی مواجهه‌ی فرهنگ لذت محور و مادی غرب با فرهنگ عدالت اجتماعی محور اسلام؛

۵. اومانیسم، فمینیسم، لزبینیسم و … در نتیجه‌ی مواجهه‌ی رویکرد فردیت محور مدرن با رویکرد اصالت اجتماعی اسلام؛

۶. امپریسیسم، رئالیسم و اگزیستانسیالیسم در نتیجه‌ی مواجهه‌ی انسان منقطع از وحی مدرن با انسان دینی؛

۷. کاپیتالیسم در نتیجه‌ی مواجهه‌ی رویکرد اصالت سود غرب با اصالت عدالت اقتصادی اسلام؛

۸. تکنولوژی، مصرف‌گرائی و تنوع سبک زندگی در نتیجه‌ی مواجهه‌ی فرهنگ راحتی طلب مدرن با اسلام؛

۹. موسیقی و انواع آن نوای انسان مدرن است.

۱۰. صنعت سکس

۱۱. سینما

۱۲. روانشناسی و جامعه شناسی و سایر علوم بشری

۱۳. خیلی زیاد است حاجی

………………………………………………………………………………………..

پی‌نوشت: در متن‌های قدیمی بود. نوشته‌ی خودم نیست. گفتم بگذارم‌ش شاید به یک دردی خورد.

همرسانی: