بند ِ اول

فراموش نکنیم که:

نبرد ِ ما نبرد ِ‌ میان ِ‌ حق است و باطل. میان ِ‌ حبِّ دنیاست و حبّ الله. نبرد ِ‌ میان ِ پابرهنگان است و متجملّان. میان ِ بالاشهری‌هاست و پایین شهری‌ها. میان ِ‌مستضعفین و مستکبرین. میان ِ مال‌پرستان و دنیاپرستان با خداجویان و ولایت‌مداران. میان ِ علی‌ست و معاویه. میان ِ‌ حسین است و ابن عباس و محمد بن حنفیه. میان ِ‌ کوفیان ِ‌ دور از شجاعت با حبیب بن مظاهر. میان ِ عقل عرفانی و عقل ِ‌ فلسفی.

جبهه‌ی ما جبهه‌ای‌ست در برابر غرب‌زده‌گی و اسلام‌ستیزی. جبهه‌ای‌ست در مقابلِ نژاد پرستی. جبهه‌ای در برابر صهیونیزم ِ‌ تاریخی. جبهه‌ای در برابر ِ یهودیت ِ‌ تحریف‌شده. در برابر ِ یهود ِ پیام‌برکُش. در برابر ِ بنی‌قریظه. در برابر بنی قینقاع. در برابر ِ‌سقیفه. در برابر ِ صلح ِ‌ امام حسن علیه ا لسلام.

نبرد ِ ما، پایان ِ‌ نبرد ِ‌ کفر است و اسلام. نبرد ِ ما پایان ِ‌ذلّت بشر است و آغاز ِ عزّت بشر. آغاز ِ‌ تکمیل عقول و نشستن ِ‌ خلیفه الله بر مَـسند ِ حقیقی‌اش. پایان ِ‌ غیبت ِ‌ شرف ِ‌ عالم. ان شاء الله.

بند ِ‌ دوم

این روزها زمزمه‌هایی می‌شنویم که رهبری چرا جلوی ِ‌ ما را گرفته است و نمی‌گذارد تا امُت ِ‌ حزب الله هاشمی‌ و هاشمی‌منشی‌ها را پایان بخشد. می‌آیند و حرف می‌زنند و گاه شکایت می‌کنند که چه شده است که رهبری نمی‌گذارد ما اقدام کنیم. گویی بناست تاریخ تکرار شود و ما در این میانه اگر تاریخ نخوانده باشیم و ندانسته باشیم، در گیر و دار ِ این اتفاقات، اشتباهات ِ‌ تاریخی را دو باره تکرار کنیم و ما نیز در جبهه‌ی باطل قلم و قدم زنیم.

گویی خیلی‌ها فراموش کرده‌اند، آن ماجرای ِ‌نماینده‌ی خراسان را که پیش ِ‌ معصوم علیه السلام آمد و گفت ما و گروهی از مردم ِ‌ خراسان آماده‌ایم که زیر ِ‌بیرق ِ‌تو سینه بزنیم و آن کنیم که تو می‌خواهی و می‌طلبی. آن‌گاه بود که مردی وارد ِ‌ مجلس شد که جزء لات و لوت‌های شهر بود و به به مذهب ِ‌ ظاهرپرستان،‌به سان ِ‌ یک مسلمان نبود. امام از او خواست که وارد ِ‌ تنور ِ‌روشن شود و آن مرد بدون ِ تأمل وارد شد و درب ِ‌ تنور را گذارد. امام نیز مشغول صحبت با آن مرد ِ‌خراسانی شد. مرد ِ‌ خراسانی نیز که هاج و واج و نگران ِ‌ آن مرد بود حواس‌ش به آن تنور و سرنوشت آن مرد ِ‌لات بود. و امام از آن مرد خواست که از تنور به در آید. مرد نیز بیرون شد. امام از آن مرد ِ‌ خراسانی خواست که بگوید چند نفر مثل ِ آن مرد ِ لات دارد که این‌گونه از امام حساب ببرند!؟ مرد ِ‌ خراسانی وا ماند!

بند ِ سوم

نبرد ِ‌ ما با نامه‌نویسان ِ‌ کوفی‌ست. نبرد ِ ما با آن مرد ِ خراسانی‌ست که به تمامه،‌ ولایت‌پذیر نیست. نبرد ِ‌ ما هنوز ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.

همرسانی: