این سخنرانی رو حتمن ِ حتمن گوش بدهید. موضع گیری ِ استاد پناهیان در مورد ِ انتخابات است که در چهارده خرداد ایراد شده است. محور ِ اصلی ِ سخن رانی، پیرامون ِ مواضع ِ آقای احمدی نژاد می باشد.

به این جا رجوع کنید.

همرسانی: