چیزی در حدود یک هفته تا سال‌روز ِ کفش‌پراکنی به نفر ِ پنجم ِ انتخابات ِ هشتاد و هشت، و کسی که از آرای باطله نیز کم‌تر رای آورده بود، باقی مانده است. شخصیت ِ ماندگار ِ تاریخ ِ طنز ِ جمهوری اسلامی. کسی که در دو سال ِ اخیر، نـُقل ِ مجالس ِ شادمانی‌مان بوده است و حکایت‌های ِ ماندگاری از منش و روش و حرف‌ها و نکته‌های‌ش در ذهن ِ هر ایرانی مانده است.

سال‌روز ِ کفش‌پراکنی به کروبی ِ بی‌سواد، سال‌روزی‌ست که نباید آن را فراموش کرد. آن روز، کروبی که چون همیشه متوهم بود، در میان ِ خیل ِ جمعیت ِ حاضر در نمایش‌گاه حاضر شد تا به حکومت ِ ایران بفهماند که طرف‌داران ِ مردمی ِ زیادی دارد! از آن روز بود که دیگر کروبی در هیچ تجمع ِ عمومی شرکت نکرد و هیچ‌گاه حاضر نشد تا شهامت ِ خویش را به نمایش بگذارد. جای ِ مهدی ِ کروبی در نمایش‌گاه ِ ام‌سال ِ مطبوعات خالی‌ خواهد ماند. (+ ، +)

هم‌چنین بخوانید:

آیا کارگردان ِ مناظره‌ی احمدی نژاد و کروبی، مهران مدیری بود؟

همرسانی: